Cerneala Epson, 70ml, T6641, Black

COE664170K
în stoc
26,93 lei
cu TVA | Livrare din stoc

Cerneală dye originală Epson, ambalaj 70ml, culoare black, cod T6641, pentru Epson L100, Epson L200, Epson L1300, etc.

          

Cerneală Dye

Cerneala bază de apă dye Epson este ambalată la 70ml şi conține în cea mai mare parte apă pură(85%), coloranți dye dizolvaţi în ea și componente speciale hidrosolubile. Cerneala este garantată până la 7 ani în combinaţie cu hârtia profesională RC şi până la 3 ani în cazul hârtiei economice CC, în condiţii de arhivare(în album).

Pentru utilizare în condiţii optime asiguraţi o temperatură ambientală între 20 şi 25 de grade celsius, departe de surse de căldură şi de acţiunea directă a razelor solare. Depozitarea trebuie făcută în spaţii închise evitând acţiunea directă a luminii, la o temperatură cuprinsă între 10 şi 30 de grade celsius. Termenul de valabilitate este 3 ani de la data fabricării.

Cerneala este nocivă în caz de înghiţire(R22) şi iritantă pentru ochi/piele(R36/38). Nu lăsaţi cerneala la îndemâna copiilor(S2) şi purtaţi mănuşi corespunzătoare în timpul alimentării(S37). În cazul contactului cu ochii spălaţi-vă cu apă şi consultaţi un medic de specialitate(S26). După golirea recipientului evitaţi aruncarea în mediul înconjurător.

Compatibilitate

Echipamente adecvate : Epson L655, Epson L605, Epson L565, Epson L550, Epson L486, Epson L455, Epson L386, Epson L382, Epson L365, Epson L355, Epson L310, Epson L3070, Epson L3060, Epson L3050, Epson L300, Epson L220, Epson L210, Epson L200, Epson L1455, Epson L1300, Epson L120, Epson L110.

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

  1. Element de identificare a produsului Identificarea preparatului:

   Nume comercial: T6731 Black ink bottle 70ml

  2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate Utilizarea recomandată:

   Cerneală pentru imprimare cu jet de cerneală

  3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate Compania:

   EPSON EUROPE B.V.

   Azie building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands

   Phone number: +31-20-314-5000 Persoană compentent, responsabil de fisa tehnica de securitate:

   chemicals@epson-europe.com

   Data: 10/05/2017

   Revizuire: 1.0

  4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă Phone number: +31-20-314-5000

Centrul anti-otravă - Numele spitalului 1 - Oraş - Telefon (informaţii disponibile)

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

  1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

   Criterii ale Regulamentului CE 1272/2008 (CLP):

   Acest produs nu este considerat periculos în concordanţă cu Regulamentul CE 1272/2008 (CLP).

   Efecte fizico-chimice dăunătoare sănătăţii omului şi mediului înconjurător: Nici un alt risc

  2. Elemente pentru etichetă

   Acest produs nu este considerat periculos în concordanţă cu Regulamentul CE 1272/2008 (CLP).

   Simboluri:

   Nici una Indicaţiii de Pericol:

   Nici una Recomandări De Precauţie:

   Nici una Prevederi speciale:

   EUH210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere

   EUH208 Conţine 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Poate provoca o reacţie alergică.

   Dispoziţii speciale conform Anexei XVII (REACH) cu modificările şi completările ulterioare: Nici una

  3. Alte pericole

Substanţe vPvB: Nici una - Substanţe PBT: Nici una Alte riscuri:

Nici un alt risc

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

  1. Substanţe

   Numar

  2. Amestecuri

Componente periculoase în sensul Regulamentului CLP şi clasificarea corespunzătoare:

Qty

Name

Ident. Number

Classification

65% ~

80%

Apă

CAS:

7732-18-5

Acest produs nu este considerat periculos în concordanţă cu Regulamentul CE 1272/2008

(CLP).

EC:

231-791-2

10% ~

12.5%

Glycerol

CAS: 56-81-5

EC: 200-289-5

Acest produs nu este considerat periculos în concordanţă cu Regulamentul CE 1272/2008 (CLP).

7% ~

10%

2-[2-(2-butoxietoxi)etox i]etanol; TEGBE; trietilen glicol monobutil eter

Numar Index:603-183-00-0 CAS: 143-22-6

EC: 205-592-6

REACH No.: 01-21194751

07-38

3.3/1 Eye Dam. 1 H318

1% ~ 3%

polysodium

4-amino-5-hydroxy-3-[ diazenyl]-2-naphthyl}di azenyl]-6-[(4-nitro-sulfo

natophenyl)diazenyl]na phthalenepolysulfonate

REACH No.: 01-21200830

61-67

3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411

0.25% ~

0.5%

Triethanol amine

CAS: 102-71-6

EC: 203-049-8

Acest produs nu este considerat periculos în concordanţă cu Regulamentul CE 1272/2008

(CLP).

< 0.05%

1,2-benzisotiazol-3(2H)

-ona;

1,2-benzisotiazolin-3-o na

Numar Index:613-088-00-6 CAS: 2634-33-5

EC: 220-120-9

3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

3.3/1 Eye Dam. 1 H318

3.4.2/1-1A-1B Skin Sens.

1,1A,1B H317

4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

  1. Descrierea măsurilor de prim ajutor În caz de contact cu pielea:

   Spalati cu multa apa si sapun În caz de contact cu ochii:

   În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul În caz de ingerare:

   Nu provocati in nici un caz voma. OBTINETI ASISTENTA MEDICALA IMEDIAT În caz de inhalare:

   Conduceţi accidentatul la aer liber şi ţineţi-l la cald şi în repaus.

  2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate Nici una

  3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare Tratament:

Nici una

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

  1. Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunzătoare:

   Apă.

   Bioxidul de carbon (CO2).

   Mijloace de stingere care nu trebuie să fie utilizate din motive de siguranţă: Nici unul in mod deosebit

  2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză Nu inhalaţi gazele produse prin explozie şi prin combustie. Combustia produce fum greu.

  3. Recomandări destinate pompierilor

Folosiţi dispozitive respiratorii corespunzătoare.

Strângeţi separat apa contaminată folosită pentru stingerea incendiului. Nu o descărcaţi în reţeaua de canalizare.

Dacă este posibil din punct de vedere al siguranţei, îndepărtaţi din zona de pericol imediat recipientele neafectate.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

  1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă Îmbrăcaţi dispozitivele de protecţie individuală.

   Duceţi persoanele în loc sigur.

   Citiţi măsurile de protecţie prezentate la punctele 7 şi 8.

  2. Precauţii pentru mediul înconjurător

   Împiedicaţi penetrarea în sol/subsol. Împiedicaţi vărsarea în apele de suprafaţă sau în reţeaua de canalizare.

   Reţineţi apa de spălat contaminată şi eliminaţi-o.

   În caz de scurgere de gaz sau penetrare în cursuri de apă, sol sau sistemul de canalizare, informaţi autorităţile răspunzătoare.

   Material corespunzător pentru strângere: material absorbant, organic, nisip

  3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie Spălaţi cu apă din abundenţă.

  4. Trimiteri către alte secţiuni Vezi şi paragrafele 8 şi 13

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

  1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

   Evitaţi contactul cu pielea şi ochii, inhalarea vaporilor şi a ceţii. Nu mincati sau beti in timpul lucrului

   Se face trimitere şi la paragraful 8 pentru dispozitivele de protecţie recomandate.

  2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi Ţineţi departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale.

   Materiale incompatibile Nici unul in mod particular

   Instructiuni privind spatiile de depozitare: Spatii ventilate adecvat

  3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Nici o utilizare particulară

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

  1. Parametri de control Glycerol - CAS: 56-81-5

   • Tip OEL: OSHA - LTE: 5 mg/m3

   • Tip OEL: OSHA - LTE: 15 mg/m3

    Valori limită de expunere DNEL

    Nu există date disponibile Valori limită de expunere PNEC

    2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol; TEGBE; trietilen glicol monobutil eter - CAS: 143-22-6

    Obiectiv: Apă dulce - Valoare: 1.5 mg/l

    Obiectiv: Sedimente în apă dulce - Valoare: 5.77 mg/kg Obiectiv: Apă sărată - Valoare: 0.15 mg/l

    Obiectiv: Sedimente în apă sărată - Valoare: 0.13 mg/kg

    Obiectiv: Microorganisme în tratamente de epurare - Valoare: 200 mg/l

  2. Controale ale expunerii Protectia ochilor

Nu este cerut pentru folosirea normală. Lucraţi în orice caz conform bunelor practici de muncă.

Protectia pielii

Nu se cere luarea nici unei măsuri speciale de protecţie pentru folosirea normală.

Protectia mainilor

Nu este cerut pentru folosirea normală.

Protectie respiratorie

Nu este necesara pentru folosire normala Riscuri termice:

Nici una

Controale de expunere ambientală: Nici una

Controale tehnice adecvate: Nici una

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

  1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

   Aspect si culoare. Lichid Negru

   Miros. Slab

   Pragul de miros: Nu există date disponibile

   pH: 7.5 ~ 8.5 la 20 °C

   Punct de fuziune/congelare: Nu există date disponibile Punct de fierbere iniţială şi intervalul de fierbere: Nu există date disponibile Infamabilitate in stare solida/gazoasa: Nu există date disponibile

   Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau explozie: Nu există date disponibile Densitatea vaporilor: Nu există date disponibile

   Temperatura de aprindere: Nu există date disponibile

   Viteza de evaporare: Nu există date disponibile

   Presiunea vaporilor: Nu există date disponibile

   Densitate relativa: 1.056 la 20 °C

   Solubilitatea in apa: Complet

   Solubilitate în ulei: Nu există date disponibile Coeficientul de repartizare (n-octanol/apă): Nu există date disponibile Temperatura de autoaprindere: Nu există date disponibile

   Temperatura de descompunere: Nu există date disponibile

   Vascozitatea: < 5 mPa・s la 20 °C

   Proprietati explozive: Nu există date disponibile

   Proprietati oxidante: Nu există date disponibile

  2. Alte informaţii

Amestecabilitate: Nu există date disponibile

Liposolubilitate: Nu există date disponibile

Conductibilitate: Nu există date disponibile

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

  1. Reactivitate

   Stabilă în condiţii normale

  2. Stabilitate chimică

   Stabilă în condiţii normale

  3. Posibilitatea de reacţii periculoase Nici una

  4. Condiţii de evitat

   Stabil in conditii normale

  5. Materiale incompatibile Nici una in particular

  6. Produşi de descompunere periculoşi Nici unul.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

  1. Informaţii privind efectele toxicologice Informaţii toxicologice referitoare la amestecul:

   1. mutagenitatea celulelor germinative:

    Test: Mutagenicitate - Specii: Salmonella Typhimurium ?i Escherichia coli,

    Negativ

   2. cancerogenitatea:

    Nu conţine agenţi cancerigeni (Referinţă 1)

   3. toxicitatea pentru reproducere:

Nu conţine toxicitate reproductivă şi substanţe toxice de dezvoltare (Referinţă 2) Informaţii toxicologice referitoare la substanţele principale prezente în amestec:

Glycerol - CAS: 56-81-5

a) toxicitate acută:

Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: marmot = 7750 mg/kg - Sursă: Journal of Industrial Hygiene and Toxicology. Vol. 23, Pg. 259, 1941

Test: LDLo - Parcurs: Oral - Specii: HUMAN = 1428 mg/kg - Sursă: "Toxicology of Drugs and Chemicals," Deichmann, W.B., New York, Academic Press, Inc., 1969Vol. -, Pg. 288, 1969.

2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol; TEGBE; trietilen glicol monobutil eter - CAS: 143-22-6

a) toxicitate acută:

Test: LD50 - Parcurs: Piele - Specii: Iepure = 3.54 ml/kg - Sursă: American Industrial Hygiene Association Journal. Vol. 23, Pg. 95, 1962.

Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: Şobolan = 5300 mg/kg - Sursă: Office of Toxic Substances Report. Vol. OTS,

Triethanol amine - CAS: 102-71-6

a) toxicitate acută:

Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: marmot = 2200 mg/kg - Sursă: "Toxicometric Parameters of Industrial Toxic Chemicals Under Single Exposure," Izmerov, N.F., et al., Moscow, Centre of International Projects, GKNT, 1982Vol. -, Pg. 114, 1982.

Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: Şoarece = 5846 mg/kg - Sursă: Science Reports of the Research Institutes, Tohoku University, Series C: Medicine. Vol. 36(1-4), Pg. 10, 1989.

Dacă nu se prevede în mod contrar, datele solicitate de Regulamentul (EU) 2015/830 indicate mai jos se înţeleg a fi 'Nu există date disponibile':

 1. toxicitate acută;

 2. corodarea/iritarea pielii;

 3. lezarea gravă/iritarea ochilor;

 4. sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

 5. mutagenitatea celulelor germinative;

 6. cancerogenitatea;

 7. toxicitatea pentru reproducere;

 8. STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică;

 9. STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată;

 10. pericol prin aspirare.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

  1. Toxicitate

   A se adopta bune practici de productie astfel incat produsul sa nu fie eliberat in mediu Nu există date disponibile

  2. Persistenţă şi degradabilitate Nu există date disponibile

  3. Potenţial de bioacumulare Nu există date disponibile

  4. Mobilitate în sol

   Nu există date disponibile

  5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

   Substanţe vPvB: Nici una - Substanţe PBT: Nici una

  6. Alte efecte adverse Nici una

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

A se recupera, daca este posibil. A se respecta regulamentele locale in vigoare

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

  1. Numărul ONU

   Nu sunt clasificate ca periculoase din punct de vedere al regulamentelor de transport

  2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie Nu există date disponibile

  3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport Nu există date disponibile

  4. Grupul de ambalare

   Nu există date disponibile

  5. Pericole pentru mediul înconjurător Nu există date disponibile

  6. Precauţii speciale pentru utilizatori Nu există date disponibile

  7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC Nu există date disponibile

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

  1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

   Directiva 98/24/CE (Riscuri în legătură cu agenţii chimici la locul de muncă) Directiva 2000/39/CE (Valori limită a expunerii profesionale)

   Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

   Regulamentul (CE) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) şi (EU) nr. 758/2013 Regulamentul (UE) 2015/830

   Regulamentul (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

   Regulamentul (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP) Regulamentul (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP) Regulamentul (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP) Regulamentul (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

   Restricţii referitoare la produsele sau substanţele conţinute de acestea conform Anexei XVII Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH) cu modificările ulterioare:

   Restricţii referitoare la produs: Nu există restricţii.

   Restricţii referitoare la substanţele conţinute: Nu există restricţii.

   Unde se aplica, orientati-va dupa urmatoarele prevederi regulamentare:

   Directiva 82/501/CEE (¥Activitati legate de riscul producerii unor accidente grave") si ceea ce decurge din ea."

   Regulamentul (CE) nr. 648/2004 (detergenţii). Directiva 1999/13/CE (COV)

   Dispoziţii despre directivele 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):

   Nu există date disponibile

  2. Evaluarea securităţii chimice

Nu

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Textul frazelor folosite în paragraful 3:

H318 Provoacă leziuni oculare grave. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H302 Nociv în caz de înghiţire.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Clasa de pericol şi

categoria de pericol

Cod

Descriere

Acute Tox. 4

3.1/4/Oral

Toxicitate acută (orală), Categoria 4

Skin Irrit. 2

3.2/2

Iritarea pielii, Categoria 2

Eye Dam. 1

3.3/1

Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1

Eye Irrit. 2

3.3/2

Iritarea ochilor, Categoria 2

Skin Sens. 1,1A,1B

3.4.2/1-1A-1B

Sensibilizarea pielii, Categoria 1,1A,1B

Aquatic Acute 1

4.1/A1

Pericol acut pentru mediul acvatic, Categoria 1

Aquatic Chronic 2

4.1/C2

Pericol cronic (pe termen lung) pentru mediul

acvatic, Categoria 2

Acest document a fost întocmit de un tehnician competent în domeniul SDS şi care este pregătit în mod corespunzător.

Principalele surse bibliografice:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van

Nostrand Reinold CCNL - Appendix 1

Referinţă 1 .IARC Monographs on the Evaluation Carcinogenic Risks to Humans (IARC: Agenţia Internaţională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului)

.Journal of Occupational Health (JOH) (Japonia Societatea de Sanatate (JSOH))

.TLVs and BEIs (ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

.IRIS Carcinogenic Assessment (IRIS: Integrated Risk Information System of US EPA)

.National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

.Anexa VI la REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI

EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

.MAK und BAT Werte Liste (DFG: German Research Foundation)

.TRGS 905, Verzeichnis krebserzeugender, keimzell mutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (AGS: Committee on Hazardous Substances, Germany)

Referinţă 2 .Anexa VI la REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI

EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

.TRGS 905, Verzeichnis krebserzeugender, keimzell mutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (AGS: Committee on Hazardous Substances, Germany)

Aceste informatii se bazeaza pe cunostintele detinute la data mentionata mai sus. Se refera numai la produsul mentionat si nu constitue o garantie a calitatii pentru cazurile particulare

Este de datoria utilizatorului sa se asigure ca aceste informatii sunt adecvate si corespund domeniului specific de utilizare

Această fişă tehnică de siguranţă anulează şi înlocuieşte orice ediţie precedentă.

ADR:

Acordul European referitor la Încărcătura Internaţională de Bunuri

Periculoase pe Drumuri

CAS:

Chemical Abstracts Service (departament al Societăţii Americane de

Chimie)

CLP:

Clasificare, Etichetare, Ambalare

DNEL:

Nivel Derivat Fără Efect

EINECS:

Inventarul European al Substanţelor Chimice Existente pe piaţă

GefStoffVO:

Ordonanţă în legătură cu Substanţele Periculoase, Germania

GHS:

Sistemul Mondial Armonizat de Clasificare şi Etichetare a Produselor

Chimice

IATA:

Asociaţia Internaţională de Transport Aerian

IATA-DGR:

Regulamentul Bunurilor Periculoase conform "Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian" (IATA).

ICAO:

Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile

ICAO-TI:

Instrucţiuni Tehnice conform "Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei

Civile" (ICAO).

IMDG:

Coduri Maritime Internaţionale pentru Bunurile Periculoase

INCI:

Nomenclatura Internaţională a Ingredientelor Cosmetice

KSt:

Coeficient de explozie

LC50:

Concentraţia letală pentru un procent de 50% din populaţia test

LD50:

Doza letală pentru un procent de 50% din populaţia test

LTE:

Expunere prelungită.

PNEC:

Concentraţia Fără Efect Prevăzută

RID:

Regulamentul Referitor la Transportul Internaţional de Bunuri Periculoase pe Calea Ferată

STE:

Expunere scurtă.

STEL:

Limita de Expunere pe Termen Scurt

STOT:

Toxicitatea pentru Organul Ţintă Specific

TLV:

Valoarea Limită a Pragului

TWATLV:

Valoarea Limită a Pragului pentru Durata Ponderată Medie 8 ore pe zi (Standard ACGIH)

WGK:

Clasa Germană a Periculozităţii Apei

Solicita profil culoare

Fii primul care scrie un review.

Clienții care au cumpărat acest produs au mai cumparat și:

Produs adaugat la favorite.
Produs adăugat în comparator

AMDigital utilizează cookie-uri și tehnologii similare pe site-urile sale. Continuând navigarea după prezentarea informațiilor privind modulele cookie, sunteți de acord cu această utilizare.