Cerneala Pigment - Epson P800 - 100ml...

Cerneala Pigment - Epson P800 - 100ml - Light Cyan

CPEP800100LC
în stoc
43,65 lei
cu TVA Livrare din stoc

Cerneală pigment ULTRAPixel-HighGloss, ambalaj 100ml, culoare light cyan, pentru Epson SureColor SC-P700, Epson SureColor SC-P800, Epson SureColor SC-P900.

          

Cerneală pigment

Cerneala pigment Epson conţine particule solide de pigment cu dimensiuni cuprinse între 0,1 şi 2 nanometri, suspendate într-un lichid bază care are în compoziţie apă şi alţi lianţi chimici. Cel mai important aspect al cernelurilor este rezistenţa la decolorare care se produce sub acţiunea luminii din spectrul UV şi sub acţiunea oxigenului. Din acest punct de vedere cernelurile pigment oferă cele mai durabile rezultate, fiind cele mai utilizate în industria de print. Pentru mai multe detalii şi prezentarea pe larg a cernelurilor accesaţi acest link.

În procesul de tipărire, picăturile de cerneală sunt atrase electrostatic de stratul superior al hârtiei şi se fixează pe acesta, timpul de stabilizare a picăturilor de cerneală, rezoluţia de print şi într-o anumită măsură rezistenţa la decolorare fiind determinate de tipul de coating de pe suprafaţa hârtiei. Cele mai bune rezultate se pot obţine utilizând hârtia profesională RC care oferă un timp de stabilizare a picăturilor de cerneală sub 100 de milisecunde, permite o rezoluţie de până la 9600 dpi şi garantează o rezistenţă la decolorare de peste 100 de ani în condiţii de arhivare (în album), respectiv peste 30 de ani expusă la lumină. 

Specificaţii tehnice

✔  Compoziţie : coloranţi de tip pigment, apă, etilen glicol, acrilat şi glicerină

✔  Dimensiune particule de pigment 0,1 - 2 nanometri

✔  Denistate 1,05 g/ml

✔  Rezistenţa print-ului la decolorare peste 100 de ani în condiţii de arhivare (în album) şi peste 30 de ani expus la lumină

✔  Ambalaj 70 ml în sticluţă cu dop conic

✔  Temperatura ambientală de utilizare cuprinsă între 20 şi 25 de grade Celsius, departe de surse de căldură şi acţiunea directă a razelor solare

✔  Depozitare la o temperatură cuprinsă între 10 şi 30 de grade Celsius, în spaţii închise, evitând acţiunea directă a luminii

✔  Termen de valabilitate 12 luni de la achiziţie şi 6 luni de la desigilarea ambalajului

Compatibilitate

☑  Epson SureColor SC-P700

☑  Epson SureColor SC-P800

☑  Epson SureColor SC-P900

Elemente de protecţie

✔  Nocivă în caz de înghiţire (R22)

✔  Iritantă pentru ochi şi piele (R36/38)

✔  Nu lăsaţi cerneala la îndemâna copiilor (S2)

✔  Purtaţi mănuşi corespunzătoare în timpul alimentării (S37)

✔  În cazul contactului cu ochii spălaţi-vă cu apă şi consultaţi un medic de specialitate (S26)

✔  După golirea recipientului evitaţi aruncarea în mediul înconjurător

Conform Regulamentului nr.830/2015 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului Parlamentului şi al Consiliului Europei nr.1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

 • Identificarea substanţei/amestecului Denumirea : ULTRAPixel-HighGloss Număr de înregistrare : nu se aplica

1.2. Utilizarea substanţei/amestecului

Utilizări permise: Cerneala pentru imprimante cu jet Utilizări nepermise: Imprimante laser

1.3. Identificarea societăţii/intreprinderii

Importator/distribuitor in UE

Denumirea : AMD DIGITAL GRUP SRL

Adresa completă : Baia Mare, str. Fabricii, nr.21A, jud. Maramures

Numărul de telefon : 0362-415.036

1.4. Telefonul pentru urgenţe/comunicarea riscului pentru sănătate

+40213183606 / Institutul naţional de Sănătate Publică Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5

 1. IDENTIFICAREA PERICOLELOR / INFORMAŢII DE PE ETICHETĂ
  • Clasificarea : Substanţa /Amestecul

Clasificarea amestecului conform Regulamentului (CE) 1272/2008 CLP:

Clasificare

conform GHS

Secțiunea

Clasa de pericol

Clasa și categoria de

pericol

Fraze de

pericol

3.1.

Toxicitate acută(orală)

Tox. acut. 4

H302

3.2.

Iritarea pielii

Irit. Piele 2

H315

3.3.

Iritarea ochilor

Irit. Oc. 2

H319

 • Etichetarea

Etichetarea amestecului conform Regulamentului (CE) 1272/2008 CLP:


- Pictogramă GHS07 Categoria 3

Atenție

- Fraze de pericol :

H302 Nociv în caz de înghițire H315 Provoacă iritarea pielii

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor

- Fraze de precauție

Fraze de precauție - Prevenire:

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului

P280 Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

Fraze de precauție - Intervenție:

P301+P312 În caz de înghițire sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

Fraze de precauție - Eliminare

P501 Aruncați conținutul/recipientul, pentru eliminare controlată ca deșeu periculos în recipienți adecvați.

Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml

- Pictogramă GHS07 Categoria 3

Atenție

3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII(INGREDIENTELE) DIN AMESTECURI

Nr. Crt

.

Denumirea componenţilor şi

conc./domeniul de conc.*

Date de identificare ale componentului

Clasificar

e**

An VI

/CLP tab 3.1

Denumirea

chimică

Conc./domeniul

de concentrație

Număr de înre- gistrare

Număr

CAS

Număr

EC

Număr Index

Fraze H

1

Ethylen glicol

10 – 20 %

107-21-1

203- 473-3

603-027-00-1

H302

2

Acrylate

0 – 10 %

-

-

-

-

H315 H319 H317

 1. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

 • Simptome şi efecte

Contactul prelungit sau repetat cu pielea produce iritarea pielii – Se consultă medicul

Contactul direct cu ochii produce iritarea ochilor

Inhalarea de vapori produce dureri de cap, greață, iritarea nasului, gâtului, plămânilor În caz de înghițire se produc deranjamente stomacale, greață, vomă, diaree, acidoză metabolică

4.2. Măsuri de prim ajutor

Scoateți imediat îmbrăcămintea/echipamentul contaminat.

 • inhalare – se va împrospăta aerul, se scoate la aer curat persoana care a inhalat vapori de cerneală. Dacă simptomele persistă se consultă medicul
 • contact cu pielea – se spală pielea cu multă apă și săpun. Dacă iritația persistă, se consultă

medicul

 • contact cu ochii – se spală ochii cu multă apă. Dacă iritarea ochilor persistă se consultă

medicul.

 • înghiţire – se clătește gura cu apă multă si se consultă imediat medicul

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

 • Mijloace de stingere adecvate

Pulverizare de apă, spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon.

5.2. Mijloace de stingere care nu trebuie folosite

Jet de apă continuu

5.3. Pericole de expunere speciale

In caz de incendiu pot aparea: monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), aldehide.

5.4. Echipament de protecţie special pentru pompieri

Stingeţi incendiul de la o distanţă rezonabilă, luând măsuri normale de precauţie. Purtați aparat de respirat autonom

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice solide şi gazoase, inclusiv a aerosolilor lichizi şi a particulelor solide. Aparat de respirat autonom (ARA). Aparat de respirat autonom (EN 133).

 • Alte informaţii

Nu sunt

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 6.1.Măsuri de precauţie pentru personal

Purtarea unui echipament de protecție adecvat (inclusiv a echipamentului de

protecție personală menționat la secțiunea 8 a fișei cu date de securitate) pentru a

preveni orice contaminare a pielii, a ochilor și a hainelor personale.

 • Măsuri de precauţie pentru mediu

Se vor lua măsuri pentru a preveni scurgerile de produs în rețelele de canalizare, în apele de suprafață, în apele subterane. Gurile de canalizare se vor acoperi.

6.3. Metode de curăţare

Pentru colectarea scurgerilor, se vor folosi materiale absorbante pentru lichide( nisip,

diatomit,absorbant universal). Nu se va folosi rumeguș.

6.4. Alte informații

Zona afectată dacă este spațiu închis va fi ventilată corespunzător.

Deșeurile colectate și materialul absorbant impregnat cu produs se vor depozita în recipienți etanși și închiși și deșeurile vor fi eliminate cu respectarea legislației naționale ca deșeu periculos.

 1. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

7.1. Manipulare

Măsuri tehnice :

Asigurarea unei ventilații corespunzătoare.

Manipularea se va executa de către personal instruit, cu mijloace adecvate de transport

În timpul manipulării nu mâncați, beți sau, fumați. Inainte de pauze si la terminarea lucrului

se vor spala mainile.

Măsuri pentru protecţia mediului :

Verificați etanșeitatea ambalajelor produsului înainte de manipulare, pentru a evita scurgerile. Înlocuiți ambalajele care prezintă deteriorări. Recipienții aferenți produsului trebuie să fie bine închiși.

Alte cerinţe specifice : nu sunt.

7.2. Depozitare

Condiţii necesare pentru depozitare: Produsul se va păstra în spații închise, uscate, ventilate. Păstrați produsul în recipienți etanși inchiși.

Cerinţe specifice pentru depozitare: Temperatura de depozitare între 100 C – 300 C. A se

ține produsul departe de sursele de căldură, ferit de razele solare și se va evita înghețul.

7.3. Utilizări specifice

Se utilizează ca și cerneală pentru imprimante cu jet.

8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

 • Valori limită de expunere (pentru SUBSTANŢĂ sau COMPONENŢII amestecului) Valori limită admise pentru expunerea profesională : pentru etilenglicol component în amestec

Nr. CAS

Denumire

Acțiune cutanată

Valoare – limită maximă

Observații

8 ore

Termen scurt(15

minute)

mg/

mc

ppm

mg/mc

ppm

107-20-

1

Etilenglicol

P

52

20

104

40

Directiva 2000/39 HG1218/2006

actualizată

Valori limită biologice : Nu se dețin date

8.2. Controlul expunerii

 1. Controlul expunerii profesionale

Măsuri tehnice

Măsuri de protecţie individuală

Protecţia căilor respiratorii : Utilizați aparat de respirație cu filtru Tip: A (împotriva gazelor și vaporilor organici cu un punct de fierbere > 65 °C , cod de culoare: Maro). Spațiul va fi ventilat corespunzător.

Protecţia mâinilor : A se purta mănuşi corespunzătoare. Mănușile de protecție chimică adecvate sunt testate conform EN 374. În scopuri speciale, se recomandă să verificați rezistența la produse chimice a mănușilor de protecție menționate mai sus, împreună cu furnizorul acestor mănuși. Tip de material – NBR (nitril cauciuc), cu o grosime >0,11 mm. Protecţia ochilor : Folosiți ochelari de protecție cu protecție laterală.

Protecţia pielii : Echipament de protecție adecvat pentru a preveni expunerea pielii(salopetă)

Măsuri de igienă : Nu se va mânca, bea si fuma în timpul lucrului. Se vor spăla mâinile cu apă și săpun. Pentru protecția mâinilor se va folosi cremă/unguente.

 1. Controlul expunerii mediului

Informaţii privind protecţia mediului

Măsuri de gestionare a riscurilor pentru mediu

Păstrați produsul la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau

subterane.

Respectați condițiile de manipulare și depozitare.

9. PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE

 • Informaţii generale
 1. Aspectul
 • Starea fizică: lichid opac
 • Culoarea: diverse culori functie de pigment
 1. Mirosul : slab, specific

9.2. Informaţii importante referitoare la sănătate, securitate şi mediu

pH-ul : 9,42

Punct de fierbere/interval de temperatură de fierbere: 1050 C

Punct de topire : nu sunt date Proprietăţi explozive: nu este exploziv Proprietăţi oxidante: nu este oxidant Presiunea de vapori: nu sunt date Densitatea relativă: 1,03 g/ml (la 250C)

Solubilitatea în apă: solubil în apă in orice proportie și în solvenți polari Coeficientul de partiţie n-octanol/apă: nedeterminat pentru amestec Vâscozitate: 5,4 cp (la 250C)

Volatilitate: 75 – 85 %

 • Alte informații : Nu se dețin

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE

 • Stabilitatea

Produsul este stabil în condiții normale de temperatură și presiune

10.2. Condiţii de evitat

Expunerea la soare și la temperaturi ridicate

10.3. Materiale de evitat

Acizi puternici, baze puternice și oxidanți puternici

10.4. Produse de descompunere periculoase

În caz de incendiu se generează dioxid de carbon și monoxid de carbon si aldehide.

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE

 • Informaţii toxicologice şi alte efecte asupra sănătăţii (SUBSTANŢĂ / AMESTEC) -

toxicocinetică, metabolism şi distribuţie,

 1. toxicitate acută (după o singură expunere), la amestec
 • inhalare – inhalarea intenționată duce la iritarea căilor respiratorii
 • contact cu pielea – iritarea pielii
 • contact cu ochii – iritarea ochilor
 • înghiţire – este nociv, provocă tulburări digestive, grață, vomă, acidoză metabolică

b) toxicitate prin administrare/expunere repetată

 • efecte CMR – nu se dețin date
 • alte efecte – nu se dețin date
  • Informaţii toxicologice şi alte efecte asupra sănătăţii (anumite SUBSTANŢE din

AMESTEC)- toxicocinetică, metabolism şi distribuţie,

 1. toxicitate acută (după o singură expunere), pentru etilenglicol
 • inhalare vapori - la șobolan la expunere expunere de 6 ore - LC 50 >2,5 mg/l
 • contact cu pielea – la șoarece – LD 50 > 3500 mg/kg
 • înghiţire – la șobolan – LD 50 > 7712 mg/kg

b) toxicitate prin administrare/ expunere repetată

 • efecte CMR – nu sunt date
 • alte efecte – nu sunt date

Rezumatul informaţiilor de testare – nu sunt date

12. INFORMAŢII ECOLOGICE

 • Ecotoxicitatea
 1. Efecte asupra organismelor acvatice (acute şi cronice): nu se dețin date despre

amestec

 • Efecte asupra micro și macro – organismelor din sol: nu se dețin date despre amestec
 1. Efecte asupra altor organisme: nu se dețin date despre amestec

d) Efecte asupra activităţii micro-organismelor în nămolul de la instalaţiile de tratare a

apelor : nu se dețin date despre amestec

Rezumatul informaţiilor de testare : nu se dețin date

12.2. Comportarea in mediu

 1. Mobilitatea pentru etilenglicol component al amestecului Mobilitatea în sol – coeficientde partiție sol/apă (Koc): 1
 2. Persistenţa şi degradabilitatea pentru etilen glicol component al amestecului este rapid biodegradabil

Date privind potenţialul de degradare în instalaţiile de tratare a apelor uzate pentru

etilenglicol – nu sunt date

 1. Potenţialul de bioacumulare pentru etilen glicol component al amestecului – scăzut, log

Pow : - 1,36

 1. Rezultatele evaluării PBT și vPvB pentru etilenglicol component al amestecului : nu

îndeplinește criteriile.

Alte efecte adverse Nu sunt date disponibile

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

 • Descrierea deşeurilor şi a măsurilor pentru gestionare

Deseurile de produs sunt clasificate ca deșeu periculos, care se colectează în recipienți etanși închiși și elimină în conformitate cu legislația națională, legea deșeurilor 211/2011 republicată. Deșeurile de produs nu se vor arunca la canalizare, în apele de suprafață sau subterane.

Ambalajele primare aferente produsului sunt clasificate ca periculoase și se elimină conform prevederilor din legislația națională după decontaminare.

Ambalajele secundare și de transport se valorifică conform prevederilor din legislația națională.

13.2. Metode de eliminare a deşeurilor şi a ambalajelor contaminate

Eliminarea deșeurilor de produs și a ambalajelor contaminate se face în special prin incinerare în instalații autorizate.

13.3. Prevederi naţionale privind deşeurile

Legea 211/2011 republicată privind deșeurile.

HG 856/2002 cu modificări privind gestiunea deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul

României.

14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

 • Precauţii speciale la transport sau manipulare

Nu sunt necesare măsuri speciale. Transportul și manipularea se face cu respectarea prevederilor de la secțiunea 7 al prezentei fișe.

14.2. Clasificarea de transport

Amestecul nu este clasificat pentru transport ca fiind periculos

Specificație

IMDG

transport pe mare

ADR

transport rutier

RID

transport feroviar

ICAO/IATA

transport aerian

-

-

-

-

15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

 • Nu s-a întocmit Raport de securitate chimică

15.2. Prevederi specifice comunitare

Regulamentul EC 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea autorizarea și restricționarea substanțelor chimice(REACH), modificat de Regulamentul EU 453/2010 și Regulamentul 830/2015 al Parlamentului European și al Consiliului.

Regulamentul (EC) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006.

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind deșeurile și de

abrogarea a anumitor directive.

Regulamentul 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE

Decizia comisiei nr. 955/2014/UE de nouă listă de deșeuri.

15.3. Legislația națională aplicabilă

Legea 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase cu modificări. HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase.

Legea 211/2011 republicată privind deșeurile.

HG 856/2002 cu modificări privind gestiunea deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul

României.

16. ALTE INFORMAŢII

Lista frazelor R/H si textul corespunzator din sectiunea 3

Fraze de pericol :

H302 Nociv în caz de înghițire H315 Provoacă iritarea pielii

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor

Recomandări privind instruirea specialiştilor

Se recomandă cunoșterea prevederilor din prezenta fișă de către personalul inplicat

Restricţii la utilizare recomandate de furnizor – nu sunt

Referinţe scrise/punctul tehnic de contact – fișa pusă la dispoziție de distribuitorul

produsului

Sursele datelor principale - fișa pusă la dispoziție de producătorul produsului, literatura de

specialitate.

Solicita profil culoare

Fii primul care scrie un review.

Clienții care au cumpărat acest produs au mai cumparat și:

Produs adaugat la favorite.
Produs adăugat în comparator

AMDigital utilizează cookie-uri și tehnologii similare pe site-urile sale. Continuând navigarea după prezentarea informațiilor privind modulele cookie, sunteți de acord cu această utilizare.